Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

23:54
7387 ef0c 500
Reposted fromamatore amatore viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
23:48

June 21 2017

doomedman
23:56
9901 aff2 500
Reposted fromitwaslove itwaslove viaconopec conopec
doomedman
23:55
doomedman
23:55
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
23:54
6918 7811
Reposted frometernaljourney eternaljourney
doomedman
23:54
6919 6ba5
Reposted frometernaljourney eternaljourney

June 18 2017

doomedman
20:12
4111 fa20 500
Reposted byki-adithtwins4everconopec
doomedman
20:12
4110 6a4e
Reposted bythtwins4everkoloryzacja
doomedman
20:11
4109 076d
Reposted bykoloryzacjacomiendoliricazupson

June 16 2017

doomedman
17:31
Czy można być tak przepełnionym uczuciami, że aż nie czuć nic?

June 13 2017

doomedman
20:27
3571 d46f 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda
doomedman
20:26
9218 1e31
doomedman
20:25

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadusix dusix
doomedman
20:22
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viacytaty cytaty
doomedman
20:20
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
09:14
3145 07bd
doomedman
09:13

May 24 2017

doomedman
19:08
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viadusix dusix
doomedman
19:06
7753 7766 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl