Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

doomedman
15:58
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaIzzy721 Izzy721
doomedman
15:57
6252 4680 500
K. Nosowska
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
doomedman
15:56
8434 3287

February 03 2019

doomedman
20:04
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
20:03
doomedman
20:02
doomedman
20:02
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
20:01
doomedman
19:59
doomedman
19:59
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaeternaljourney eternaljourney
19:58
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
19:57
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
doomedman
19:55
6456 b0e9

January 19 2019

doomedman
15:32
9872 8a36 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney

January 16 2019

doomedman
21:29
doomedman
20:00
2265 4f5e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialadia ladia
doomedman
19:59
1999 b74a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialadia ladia
doomedman
19:59
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialadia ladia
doomedman
19:59
0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex vialadia ladia
doomedman
19:59
9236 7dcd
Reposted fromxalchemic xalchemic vialadia ladia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl